Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Notariskantoor Theunissen en cliënt.

Ieder verzoek tot inlichtingen dan wel tot het opstellen van notariële akten, volmachten, verklaringen, opinies, brieven of adviezen veronderstelt een opdracht hiertoe van cliënt, tenzij cliënt binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het eerste schriftelijke stuk schriftelijk aan Notariskantoor Theunissen meldt geen opdracht te hebben verstrekt. Onder schriftelijk (stuk) worden e-mail en fax mede begrepen.


Artikel 2

Alle opdrachten worden door Notariskantoor Theunissen slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.


Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Theunissen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Notariskantoor Theunissen daadwerkelijk wordt uitgekeerd, niet vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Notariskantoor Theunissen komt.

Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade, die samenhangt met door Notariskantoor Theunissen verrichte werkzaamheden, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt aan Notariskantoor Theunissen is betaald.

Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Theunissen is, in afwijking van het bovenstaande, inzake fiscale heffingen beperkt tot nihil. Cliënt verplicht zich inzake kwesties waarin de fiscaliteit een rol speelt, zich te laten bijstaan door een fiscalist of andere belastingkundige.


Artikel 4

De in artikel 3 omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Notariskantoor Theunissen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de cliënt vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.


Artikel 5

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis, waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Notariskantoor Theunissen aansprakelijk is.


Artikel 6

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt een honorarium verschuldigd, te vermeerderen met verschotten en omzetbelasting, tezamen vormende de declaratie. Tenzij er een vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd en het overeengekomen uurtarief. Het honorarium kan worden verhoogd naar mate de behandeling van de opdracht een grotere spoedeisendheid behoeft. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.


Artikel 7

Betaling van de declaratie dient volledig en zonder enige verrekening te hebben plaatsgevonden op het moment dat de notariële akte wordt getekend of indien zulks nader overeengekomen wordt, uiterlijk binnen tien (10) dagen na de factuurdatum. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is over het eindbedrag van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na de aanmaning betaling uitblijft zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ten belope van minimaal tien procent (10%) van het eindbedrag van de declaratie, doch minimaal groot twintig euro (€ 20,00). Overigens houdt Notariskantoor Theunissen zich het recht voor haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten, indien diens declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan en cliënt daarvan op de hoogte heeft gesteld. Notariskantoor Theunissen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.


Artikel 8

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.


Artikel 9

Cliënt verplicht zich alle feiten en omstandigheden te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Notariskantoor Theunissen verstrekte informatie.


Artikel 10

Bij het inschakelen van derden zal Notariskantoor Theunissen zoveel als mogelijk overleg met cliënt voeren. Notariskantoor Theunissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.


Artikel 11

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die in of buiten loondienst voor Notariskantoor Theunissen werkzaam zijn of waren.


Artikel 12

Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.


Artikel 13

Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Theunissen en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enige geschillen tussen cliënt en Notariskantoor Theunissen kennis te nemen.