UBO-REGISTER

Invoering UBO-register uitgesteld

Het UBO-register zal pas in de loop van 2019 worden ingevoerd. De minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft dat laten weten aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de brief van de minister. Eerder leek invoering in de loop van 2018 aannemelijk. Het uitstel hangt samen met wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn uit 2015 zijn Europese lidstaten verplicht een centraal register met informatie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten op te zetten. De Europese Commissie heeft echter op 5 juli 2016 een richtlijnvoorstel gepresenteerd dat de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Dit voorstel brengt wijzigingen mee van de verplichting voor lidstaten om een UBO-register op te zetten. Deze wijzigingsrichtlijn treedt waarschijnlijk aan het eind van dit voorjaar in werking. Verplichte openbaarheid In de wijzigingsrichtlijn staat onder andere dat een deel van de UBO-informatie openbaar moet zijn en dat heeft gevolgen voor het implementatiewetsvoorstel. Dat betekent dat het reeds ingezette wetgevingstraject voor de totstandkoming van het UBO-register niet ongewijzigd kan worden voortgezet.


In april 2017 is een conceptwetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden’ in consultatie gegeven. Beoogd werd het wetsvoorstel in de eerste helft van 2018 bij de Tweede Kamer in te dienen. Vanwege de wijzigingsrichtlijn wordt het aangepaste implementatiewetsvoorstel pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure gebracht. Indiening bij de Tweede Kamer wordt nu begin 2019 verwacht. Trusts De wijzigingsrichtlijn wijzigt ook de centrale registratieverplichting met betrekking tot informatie over UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. Dit betekent dat Nederland, na het in werking treden van de wijzigingsrichtlijn, ook een register met UBO-informatie van trusts en soortgelijke juridische constructies moet instellen. Hiervoor zal een apart wetgevingstraject worden opgestart.

Bedankt voor het lezen van dit artikel

Delen

Wij houden van een persoonlijke aanpak.