UBO-registratie verplicht

Invoering van het UBO-register


In een eerder geplaatst nieuwsbericht werd duidelijk dat de invoering van het UBO-register werd uitgesteld. De verwachting was dat dit register zou worden ingevoerd in de loop van 2019. De Eerste Kamer heeft 23 juni jl. ingestemd met de "Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten" en deze wet treedt in werking op 27 september 2020. Vanaf deze datum zijn rechtspersonen in Nederland verplicht de uiteindelijk belanghebbende(n), de UBO('s), te registreren in het handelsregister. Voor bestaande rechtspersonen geldt dat zij dit binnen 18 maanden dienen te doen, nadat de wet daadwerkelijk in werking is getreden. Voor nieuw op te richten vennootschappen of andere juridische entiteiten geldt dat zij de UBO('s), tegelijkertijd met de oprichting, dienen te registreren bij het Handelsregister.
 
Het UBO-register is een uitvloeisel van de uit de Vierde- en Vijfde anti-witwasrichtlijn. Het register dient ervoor te zorgen dat witwassen en/of financiering van terrorisme wordt teruggedrongen.
 
Alleen natuurlijke personen kunnen worden aangewezen als UBO. De volgende gegevens moeten bij de KvK bekend zijn van de UBO('s):
1.   het burgerservicenummer;
2.   een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij/zij ingezetene is en dat aan hem/haar is toegekend;
3.   de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat en nationaliteit;
4.   de geboortedag, -plaats en -land en woonadres;
5.   de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang.
 
Ieder willekeurig persoon is gerechtigd om het UBO-register raad te plegen. Echter, zij kunnen alleen punt 3 en 5 hiervan inzien. De overige punten zijn enkel bedoeld voor de Financiële inlichtingen eenheid en bevoegde autoriteiten. Daarnaast registreert de KvK de bij de identificatie gebruikte persoonsgegevens van degene die het UBO-register raadpleegt. De UBO kan de KvK verzoeken om inzicht te geven in hoe vaak dat zijn gegevens zijn verstrekt.
 
 

Bedankt voor het lezen van dit artikel

Delen

Wij houden van een persoonlijke aanpak.