Wetsvoorstel

Wetsvoorstel Bestuur en toezicht

Momenteel is de wetgever in Nederland bezig met de Wet bestuur en toezicht. De wijze waarop verenigingen en stichtingen hun bestuur vormgeven wordt middels deze wet geregeld. De nieuwe wet beoogt met name professionalisering van het bestuur en het verduidelijken van de aansprakelijkheid en rechtszekerheid. Punten die naar voren komen zijn:


-  wanneer een bestuurder geen deel mag nemen aan besluitvorming vanwege belangenverstrengeling; 
-  wanneer een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld bij faillissementsfraude;
-  de statuten van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten voorzien in een belet- en  
   ontstentenisregeling voor het bestuur en, indien aanwezig, de raad van commissarissen of de raad van toezicht (bij stichtingen); 
-  de bestuurder (respectievelijk een lid van de raad van commissarissen/raad van toezicht) mag niet meer stemrecht kunnen uitoefenen dan
   de overige bestuurders (respectievelijk leden van de raad van commissarissen/raad van toezicht) tezamen.


Daarnaast is het nog de vraag of het wordt toegestaan dat het bestuur een monistisch model hanteert. Dat wil zeggen dat het bestuur dan bestaat uit uitvoerende en toezichthoudende bestuurders. Wilt u weten wat dit voor uw stichting (administratiekantoor) of vereniging kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op. Ondertussen houden wij de ontwikkelingen van het wetsvoorstel Bestuur en toezicht nauwlettend in de gaten en zullen u daarvan ook op de hoogte houden.

Bedankt voor het lezen van dit artikel

Delen

Wij houden van een persoonlijke aanpak.